$
foto

Visie


Onze school staat open voor elke jongere met een matig of ernstig verstandelijke beperking. ‘Ik voel me goed’ staat voorop in ons programma als basisvoorwaarde tot leren. We streven naar maximaal onderwijs op maat in een omgeving waar de leerling zich veilig voelt. Het emotioneel welzijn en de betrokkenheid van de leerlingen is een prioriteit. Hierbij hechten we veel belang aan de wederkerige relatie tussen begeleiders en leerlingen, en tussen leerlingen onderling. Zo is er op onze school een warm klimaat van wederzijds respect.    

Vertrekkend vanuit een nauwkeurige observatie zien we de mogelijkheden en interesses van de leerling en hebben we aandacht voor het persoonlijk ‘kunnen’ en ‘aankunnen’. Op basis hiervan bieden we een gevarieerd en harmonisch programma aan waarbij we samen met de leerling op weg gaan naar een zo zelfstandig mogelijk leven. We werken toekomstgericht met het oog op een zinvolle dagbesteding waarbij we zelfregie en inspraak belangrijk vinden. We stimuleren elke leerling om eigen keuzes te (leren) maken. We helpen de leerlingen in hun zoektocht naar wonen, werken en vrije tijd waarbij participatie in de maatschappij centraal staat. Het opnemen van een volwaardige plaats in de samenleving is iets waar de gehele school aan meewerkt.   

Als team zetten we ons dagelijks in voor de leerlingen. Dit doen we in de eerste plaats samen met de ouders en/of het netwerk van de leerling die vanuit hun expertise en verwachtingen zoveel mogelijk worden betrokken. We gaan uit van een open communicatie en transparantie. Er bestaat tevens een nauwe samenwerking met DVC de Triangel en andere externe organisaties om zo de leerling binnen zijn ruimere context te kunnen bekijken en hierop in te spelen.
Bij het werken met onze jongeren vertrekken we steeds vanuit een Christelijk geïnspireerd klimaat. We zijn ervan overtuigd dat ook jongeren met een beperking recht hebben op een plaats binnen een levens- en geloofsgemeenschap, ieder volgens zijn eigenheid.
We inspireren ons hiervoor op de engagementsverklaring van het Katholiek Onderwijs en op de opdrachtsverklaring van de congregatie van de Zusters van Liefde van J.M. We maken samen school in dialoog met elkaar, om zo te bouwen aan de samenleving van onze toekomst.


Dit vertaalt zich eveneens in onze missie.

 

Missie

Kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap op hun levenspad ondersteunen en kansen bieden is de kernopdracht van de Triangel.


We wensen dat deze kerngedachte nu en in de toekomst onze cultuur kleurt, ons beleid inspireert en ons handelen richt.


“zoals je bent, met wat je kan,
naar wat je beoogt, je leven vorm geven
en jezelf ontplooien”


Deze missie is een eigen vertaling van de opdrachtverklaring van de congregatie Zusters van Liefde van Jezus en Maria Noordprovincie. De volgende basiswaarden richten ons handelen:
Gastvrijheid
Solidariteit
Kwaliteit
Evenwaardigheid
Openheid
Soberheid
Innovatie

 

Opvoedingsproject

We gaan uit van een christelijk geïnspireerde mens- en zorgvisie die we proberen concreet te maken vanuit de opdrachtverklaring van de congregatie ‘Zusters van Liefde’.
Deze opdrachtverklaring (Ankerpunten voor Morgen) is opgebouwd rond
gastvrijheid, solidariteit, kwaliteit, evenwaardigheid, openheid, soberheid en innovatie.

Deze waarden willen we eerst en vooral voorleven. Al onze leerlingen worden uitgenodigd om de figuur van Jezus van Nazareth te leren (her)kennen binnen de dagelijkse omgang met elkaar, de lessen godsdienst, de vieringen en de feesten. De school biedt de leerlingen de gelegenheid om deel te nemen aan eucharistievieringen en/of gebedsmomenten.