$

Visie

Principes binnen de organisatie = als dakpannen op een huis
1. Missie en waardenkader van de Triangel is ons belangrijkste uitgangspunt
2. We krijgen meer verantwoordelijkheid en dus ook meer bevoegdheid
3. Onze samenwerking is gebaseerd op vertrouwen
4. We houden ons aan de afspraken. Bij problemen bespreken we dit onmiddellijk met de betrokkenen.
5. We nemen onze verantwoordelijkheid en laten die enkel vallen indien een collega ze overneemt. Indien we dit niet doen, nemen we hiervan de gevolgen.
6. We werken toekomstgericht en proberen de problemen van het hier en nu te overstijgen.
7. We nemen weloverwogen beslissingen en communiceren deze beslissingen zorgvuldig en doordacht.
8. Alle medewerkers hebben een duidelijk omschreven mandaat in de overlegstructuur. We respecteren dit.
9. We nemen onze verantwoordelijkheid in collectieve belangen.
10. We richten ons op het resultaat voor de totale organisatie, er is geen concurrentie tussen de afdelingen.

Onze school staat open voor kinderen en jongeren met een mentale handicap (zowel matig als ernstig) en een meervoudige handicap, ongeacht huidskleur, ras, taal of sociale klasse. Hierbij gaan we uit van een wederzijds respect.
Zowel interne, semi-interne, als externe leerlingen zijn welkom op onze school.

We gaan uit van een christelijk geïnspireerde mens- en zorgvisie die we proberen concreet te maken vanuit de opdrachtverklaring van de congregatie ‘Zusters van Liefde’.
Deze opdrachtverklaring (Ankerpunten voor Morgen) is opgebouwd rond gastvrijheid, solidariteit, kwaliteit, evenwaardigheid, openheid, soberheid en innovatie.
Deze waarden willen we eerst en vooral voorleven.
Al onze kinderen en jongeren met hun mogelijkheden worden uitgenodigd om de figuur van Jezus van Nazareth te leren (her)kennen binnen de dagelijkse omgang met elkaar, de (godsdienst)lessen, de vieringen en de feesten.
De school biedt de leerlingen de gelegenheid om deel te nemen aan eucharistievieringen en/of gebedsmomenten.

We beogen bij onze leerlingen een zo hoog mogelijke graad van zelfstandigheid en zelfontplooiing. We beseffen dat we dit slechts kunnen waarmaken langs betrokkenheid, welbevinden en verbondenheid. "Ik voel me goed" staat dan ook voorop in ons programma als basisvoorwaarde tot leren. We willen aan de noden van elke leerling voldoen en hen optimale ontwikkelingskansen bieden. We betrachten ‘onderwijs op maat’. Daarom gaan we uit van de mogelijkheden en beperktheden van elke leerling en staan we steeds open voor nieuwe inzichten en methodes.

We vinden het belangrijk om bij onze leerlingen een sociale gezindheid op te wekken, waarbij ze, op hun manier, keuzes leren maken en de mening van anderen leren waarderen en respecteren.

Als team willen we ons dagdagelijks inzetten voor onze jongeren.
We willen geen eiland vormen en beseffen dat een nauwe samenwerking met het dienstverleningscentrum (DVC de Triangel), met externe organisaties en in de eerste plaats met de ouders onontbeerlijk is om onze doelstellingen te kunnen bereiken.

Onze school werkt zoveel mogelijk mee aan de totale opvoeding van onze leerlingen en hun integratie in de maatschappij.

Missie:

“Zoals je bent
Met wat je kan
Naar wat je beoogt
Je leven vorm geven
En jezelf ontplooien”:

Kinderen, jongeren en volwassenen
Met een verstandelijke handicap
Op hun levenspad ondersteunen
En kansen bieden

Is de kernopdracht
van de Triangel

Gastvrijheid
= 365 dagen per jaar een open huis
Hartelijkheid als kenmerkende stijl
Deskundigheid vanuit het hart
Eerlijke en respectvolle ontvankelijkheid voor elke vraag
Laagdrempeligheid
Staan voor wie we zijn, uitdragen van onze eigenheid

Diversiteit
= Respect voor eigenheid en verscheidenheid in alle
dimensies van de menselijke persoon
Het benutten van verschil als een bron van verrijking
Afwijzen van iedere vorm van onverdraagzaamheid en discriminatie
Zich laten raken door de essentie van de dingen
Acceptatie van en respect voor de sterktes en zwaktes
van ieder individu
De kunst van het onbevooroordeeld kijken

Evenwicht
= Balans tussen:
Individualiteit (het eigene, het bijzondere) en
verbinding (het leven in relatie met anderen)
Gedroomde ontwikkeling en begrensde mogelijkheid
Stimulerende uitdaging en aanvaardende voldoening
Planmatig, resultaatgericht handelen en oog voor het onverwachte
Traditie en vernieuwing
Gewoon en buitengewoon
Eénvoud en complexiteit

Innovatie
= Geloof in de toekomst
Geloof in de kracht en de groeimogelijkheden van
zichzelf en anderen
Vooruit kunnen denken
Gericht zijn op wat zich aandient en daarin kansen
kunnen grijpen
Lerende organisatie
Kracht van binnen naar buiten

Solidariteit
= Gevoeligheid voor de noden van anderen, dichtbij én
veraf
Het belang behartigen van wie in een kwetsbare positie
verkeert
Zorg voor elkaar
Zoektocht naar het “meest menselijk mogelijke” in een
gegeven situatie

Integriteit
= Eénheid tussen wat je zegt en wat je doet
Authenticiteit – echtheid
Verantwoordelijkheid voor keuzes
Ethische gevoeligheid en aanspreekbaarheid
Meerzijdige partijdigheid
Betrouwbaarheid en berekenbaarheid in alle
omstandigheden

Openheid
= Transparantie
Keuze voor dialoog
Betrokkenheid
Beschikbaarheid
Bouwen aan sfeer van vertrouwen en veiligheid

Lange termijndoelen:

 • Binnen de regio Gent-Meetjesland een flexibel zorgcontinuüm voor de persoon met een handicap en zijn omgeving realiseren, in gedeelde verantwoordelijkheid met andere voorzieningen.
 • Bewerkstelligen van de meest aangepaste woon-, werk- en onderwijssituatie als antwoord op elke individuele vraagstelling.
 • Creëren van zorg- en onderwijsprogramma’s voor kinderen, jongeren en volwassenen met complexe ondersteuningsvragen.
 • Bevorderen van zelfrealisatie en zelfstandigheid van personen met een verstandelijke handicap.
 • Bijdragen tot de realisatie van de inclusiegedachte.
 • Een bijdrage leveren aan de erkenning van het volwaardig burgerschap van personen met een handicap.
 • De schaalgrootte van de organisatie en de uitgebreide expertise benutten om in diverse sectoren vernieuwende impulsen te geven, teneinde de zorg voor personen met een verstandelijke handicap op een steeds hoger niveau te brengen.
 • Open interactie met de onmiddellijke en ruime omgeving om de beeldvorming ten aanzien van personen met een verstandelijke handicap positief te beïnvloeden.
 • Het bevorderen als werkgever van een waarden-georiënteerd welzijn vanuit een ruimer maatschappelijk perspectief.

Strategische beleidslijnen

 • Een christelijk geïnspireerde mens- en zorgvisie draagt onze werking en richt ons handelen.
 • Ethische oriëntatie op “het meest-menselijk-mogelijke”.
 • Realiseren van totaalzorg vanuit een ortho(ped)agogische benadering, met evenwicht tussen individugerichte en groepsgerichte begeleiding.
 • Geïntegreerde samenwerking tussen het dienstverleningscentrum en de scholen voor buitengewoon onderwijs binnen de Triangel.
 • Een continu proces van wederzijdse afstemming op en dialoog met de persoon en zijn omgeving.
 • Pro-actief inspelen op nieuwe maatschappelijke noden en tendensen.
 • Integratie van professionele én vrijwillige krachten.
 • Op planmatige en gestructureerde wijze de totale kwaliteit van de Triangel als geheel voortdurend verbeteren.
 • Bekommernis om het welbevinden van medewerkers, als conditie voor hoogstaande zorg en begeleiding aan leerlingen en bewoners.
 • Creëren van condities die de betrokkenheid bij, verbondenheid met en verantwoordelijkheid voor de gemeenschappelijke opdracht bij medewerkers hoog houden.
 • Sober, efficiënt en toekomstgericht beleid voeren dat gericht is op het creëren van de nodige investeringsruimte.
 • Via actieve participatie aan diverse netwerken een innoverende rol innemen in de ruimere zorg voor personen met een handicap.