$

Visie

Onze school staat open voor leerlingen met een mentale beperking (zowel matig als ernstig) en een meervoudige handicap en dit ongeacht huidskleur, ras, taal of sociale klasse.
Hierbij gaan we uit van een wederzijds respect.

We beogen bij onze leerlingen een zo hoog mogelijke graad van zelfstandigheid en zelfontplooiing. We beseffen dat we dit slechts kunnen waarmaken door betrokkenheid, welbevinden en verbondenheid. "Ik voel me goed" staat dan ook voorop in ons programma als basisvoorwaarde tot leren. We willen aan de noden van elke leerling voldoen en hem/haar optimale ontwikkelingskansen bieden.
We betrachten ‘onderwijs op maat’. Daarom gaan we uit van de mogelijkheden en beperktheden van elke leerling en staan we steeds open voor nieuwe inzichten en methodes.

We vinden het belangrijk om bij onze leerlingen een sociale gezindheid op te wekken waarbij ze op hun manier keuzes leren maken en de mening van anderen leren waarderen en respecteren.

De hoofdopdracht van BuSO De Triangel kunnen we als volgt omschrijven:
Maximaal individueel aangepast onderwijs bieden aan jongeren met een matig tot ernstig mentale beperking en bijkomende beperkingen

Missie

“Zoals je bent, met wat je kan,
naar wat je beoogt, je leven vorm geven
en jezelf ontplooien”

“Kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap
op hun levenspad ondersteunen en kansen bieden”

Onze missie is een eigen vertaling van de opdrachtverklaring van de congregatie Zusters van Liefde van Jezus en Maria Noordprovincie. We wensen dat de gekozen kerngedachte nu en in de toekomst onze cultuur kleurt, ons beleid inspireert en ons handelen richt.

Opvoedingsproject

We gaan uit van een christelijk geïnspireerde mens- en zorgvisie die we proberen concreet te maken vanuit de opdrachtverklaring van de congregatie ‘Zusters van Liefde’.
Deze opdrachtverklaring (Ankerpunten voor Morgen) is opgebouwd rond
gastvrijheid, solidariteit, kwaliteit, evenwaardigheid, openheid, soberheid en innovatie.

Deze waarden willen we eerst en vooral voorleven. Al onze leerlingen worden uitgenodigd om de figuur van Jezus van Nazareth te leren (her)kennen binnen de dagelijkse omgang met elkaar, de lessen godsdienst, de vieringen en de feesten. De school biedt de leerlingen de gelegenheid om deel te nemen aan eucharistievieringen en/of gebedsmomenten.