$

Inschrijving

Inschrijvingen 2019 - 2020: vanaf maandag 11 maart 2019 om 14u

Wanneer een leerling ook wenst ingeschreven te worden in het dienstverleningscentrum voor verblijf of schoolaanvullende dagopvang , is het aangewezen om eerst hier een afspraak te maken alvorens met de school af te spreken. Voor meer info kan u terecht op www.dvcdetriangel.be

Een leerling is ingeschreven als:

- de ouders, liefst samen met de leerling, zich tijdens de inschrijvingsperiode aanbieden met de vraag om ingeschreven te worden. Tijdens de inschrijving zoekt de schooldirectie in overleg met de ouders naar de meest aangewezen pedagogische eenheid om in onderwijs te voorzien voor betrokken leerling. Indien mogelijk laten beide partijen zich leiden door inschrijvingsverslaggeving en info van het CLB.

- de leerling voldoet aan de toelatingsvoorwaarden op het moment van de instap. De leerlingen moeten beschikken over het attest BuSO type 2, OV 1. (De leerling moet nog niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden op het moment van inschrijving!)

- de ouders of de meerderjarige leerling zich akkoord verklaren met het pedagogisch project van de school en met het schoolreglement

- zij hiertoe het inschrijvings- en aanmeldingsregister handtekenen.

Bij de inschrijving moet een officieel document voorgelegd worden dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont.

Bij de inschrijving van nieuwe leerlingen worden volgende documenten aan de ouders overhandigd :

o het schoolreglement / schoolfolder met informatie over de school.
o een overzicht van de jaarplanning met de vakantiedagen indien deze reeds beschikbaar is
o een informatiefolder van het DVC.
o een informatiefolder van het CLB.

Inschrijvingen kunnen nooit telefonisch gebeuren, maar steeds na een intakegesprek en in aanwezigheid van minstens één van beide ouders.

De ondertekening van het opvoedingsproject (vervat in het schoolreglement) èn het schoolreglement, dient bij de eerste inschrijving op school te gebeuren.

Wanneer de inschrijving gebeurt door één ouder, dan dient de inschrijvende ouder te verklaren dat hij in toepassing van de artikels 374 B.W. en 375 B.W. handelt met de instemming van de andere ouder.

Onze school heeft het recht om de inschrijving van een leerling te weigeren indien deze, na een tuchtprocedure, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten.

Onze school heeft tevens het recht om elke bijkomende inschrijving te weigeren wanneer wegens materiële omstandigheden de vooropgestelde maximumcapaciteit wordt overschreden en dit op niveau van de school, de vestigingsplaats, een O>V, een type of een pedagogische eenheid.

Bij weigering worden de ouders gewezen op de nog bestaande mogelijkheden en wordt hen een document van weigering overhandigd, waarmee men dan o.a. het recht op gratis leerlingenvervoer naar een niet dichtstbijzijnde school kan laten gelden.

De school verwerkt persoonsgegevens van alle leerlingen met behulp van de computer. Dit is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dit gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school over jou verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.