$

Pedagogisch project

Onze school staat open voor kinderen met een verstandelijke beperking met een meervoudige problematiek, ongeacht wat hun huidskleur, ras, taal of sociale klasse ook mag zijn. Hierbij gaan we uit van een wederzijds respect.
Zowel leerlingen die verblijven of aansluiten bij de schoolaanvullende dagopvang in het MFC, als externe leerlingen zijn welkom op onze school.

 

We beogen bij onze leerlingen een zo hoog mogelijke graad van zelfstandigheid en zelfontplooiing.  We beseffen dat we dit slechts kunnen waarmaken langs betrokkenheid, welbevinden en verbondenheid.  ‘Ik voel me goed ‘ staat voorop in ons programma.
We willen aan de noden van elke leerling voldoen en hen optimale ontwikkelingskansen bieden. We betrachten 'onderwijs op maat'. We gaan uit van de mogelijkheden en beperktheden van elke leerling en we staan open voor nieuwe inzichten en methodes.
We vinden het belangrijk om bij onze leerlingen een sociale gezindheid op te wekken, waarbij ze, op hun manier, keuzes leren maken en de mening van anderen leren waarderen en respecteren.

 

Als team willen we ons dagdagelijks inzetten voor onze kinderen. We willen geen eiland vormen en beseffen dat een nauwe samenwerking met het Dienst-verleningscentrum (DVC) "de Triangel", met externe organisaties en in de eerste plaats met de ouders onontbeerlijk is om onze doelstellingen te kunnen bereiken.
Onze school werkt zoveel mogelijk mee aan de totale opvoeding van onze leerlingen en hun integratie in de maatschappij.

 

We gaan uit van een christelijk geïnspireerde mens- en zorgvisie die we proberen concreet te maken vanuit de “7 ankerpunten voor Morgen” van de congregatie Zusters van Liefde.
Deze opdrachtsverklaring is opgebouwd rond gastvrijheid, solidariteit, kwaliteit, evenwaardigheid, openheid, soberheid en innovatie.
Deze waarden willen wij eerst en vooral voorleven.

 

Het godsdienstonderricht zal de leerlingen vormen en opvoeden tot een zich goed voelen in de gelovige gemeenschap.  Het is onze bedoeling dat zij zich zo veel mogelijk betrokken weten bij dit onderweg zijn.  Hierbij staat het creëren van een gelovige sfeer centraal. Dit kan ook in de dagelijkse omgang met elkaar.
Aan onze kinderen wordt ook de gelegenheid geboden om deel te nemen aan de Eerste Communie en om het H. Vormsel te ontvangen.