$

Geschiedenis

In het schooljaar 1963-1964 is de bekommernis groot om voor zwaar mentaal gehandicapte kinderen een vorm van onderwijs op te richten.
Zuster Maria-Bavo Defoort, directrice van het basisonderwijs, neemt het initiatief om twee klasjes aan te vragen voor buitengewoon onderwijs. Het ministerie van onderwijs erkent deze klasjes  en na de paasvakantie in 1964 gaat de school van start.
Op 1 september 1964 is er een uitbreiding met twee klassen en wordt de school autonoom, onder de naam ‘Fabiolaschool voor Buitengewoon Onderwijs’ met zuster Helena Lijnen als directrice. De school telt 48 leerlingen die begeleid worden door kleuterleidsters.
In 1966 worden 2 prefab-schoolgebouwen opgetrokken.

In 2004 kiezen we een nieuwe naam voor het dienstverleningscentrum Bernadette en de scholen: ‘de Triangel’ werd geboren. De naam staat symbool voor de samenwerking met de persoon met een beperking, ouders en professionelen. Tevens verwijst hij naar een intense samenwerking tussen het dienstverleningscentrum en de scholen voor buitengewoon onderwijs. Het is een naam vol muziek, die verwijst naar dynamiek en ontwikkeling.
In 2010 komt de Vlaamse overheid op de proppen met een DBFM-programma ‘Scholen van Morgen’. Het schoolbestuur van beide scholen (BuBaO en BuSO) dient een aanvraag in voor de bouw van een nieuwe school van 2900 m² en de aanvraag wordt goedgekeurd!
Het team van EVR-architecten uit Gent wordt weerhouden als architect.
In september 2014 start de aannemer, Firma De Nul - Van Laere met de bouwwerken en
op 21/11/14 wordt de eerste steen gelegd van het nieuwe schoolgebouw voor BuBaO en BuSO de Triangel.
Op 18/01/16 wordt het gebouw opgeleverd en in februari en maart 2016 verhuizen de klassen naar het nieuwe schoolgebouw! Op 20 mei  is er een feestelijke opening.
Onze leerlingen kunnen nu leren en ontwikkelen in een warme, aangename en veilige schoolomgeving!

Vanuit een tekort aan buitengewoon onderwijs voor leerlingen met een attest type 3 en
type 9 in het Meetjesland, doen we eind 2016 een aanvraag voor de oprichting van bijkomende types buitengewoon onderwijs, namelijk type 3 en type 9, in een nieuwe vestigingsplaats in het centrum van het Meetjesland: Eeklo.
Gezien de huidige regelgeving m.b.t. het leerlingenvervoer zal deze nieuwe school in Eeklo  de dichtstbijzijnde school zijn voor leerlingen met een attest type 3 of type 9, in de regio Meetjesland, binnen het katholiek net. Wanneer je lange reistijden en internaat op jonge leeftijd kan vermijden, betekent dit voor de kinderen in kwestie ook continuïteit op vlak van sociale contacten, hobby’s, leefwereld,…  wat ook een hogere kwaliteit van leven betekent.
De ligging van deze school is dus zeer gunstig voor gezinnen uit het Meetjesland. De leerlingen worden opgehaald met de bus in gans de regio. Ook de ouders die hun kind zelf willen brengen en halen, kunnen de verkeersdrukte in en rond Gent of Brugge vermijden.
Dit project is dus zeker innovatief voor jonge kinderen met een gedrags- en/of emotionele stoornis of met een autismespectrumstoornis. Het beantwoordt aan de doelen van inclusief onderwijs en van het M-decreet. We brengen de zorg dichter bij de plaats waar er nood aan is.
Voor dit nieuw project werken we nauw samen met:
* het Multifunctioneel centrum van de Triangel  
Het centrum heeft een jarenlange expertise in de begeleiding en ondersteuning van kinderen met een gedrags-en/of emotionele stoornis of met een autismespectrumstoornis.
* Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Meetjesland
Een constructieve samenwerking met VCLB Meetjesland is reeds opgestart. De expertise van het CLB biedt een grote meerwaarde op inhoudelijk en didactisch vlak, alsook op vlak van handelingsgerichte diagnostiek.
* College O.-L.-V.-ten-Doorn
In dit nieuw project beogen we uiteraard een nauwe samenwerking met de kleuter- en lagere  afdelingen van basisschool de Meidoorn, gelegen op dezelfde campus. In eerste instantie maakt dit flexibele trajecten gewoon-buitengewoon onderwijs mogelijk.
Daarnaast biedt de samenwerking met de Meidoorn ook mogelijkheden op vlak van inclusie. We kunnen inhoudelijk expertise en daadwerkelijke ondersteuning bieden, waardoor leerlingen van de Meidoorn die deze extra ondersteuning nodig hebben, (langer) in het gewoon onderwijs kunnen blijven. 
Leerlingen gewoon en buitengewoon onderwijs die gebruik maken van dezelfde accommodatie op dezelfde campus, biedt bovendien ook unieke mogelijkheden om samen te leren, samen te sporten, gezamenlijke projecten uitwerken,…

In mei 2017 heeft de overheid goedkeuring verleend aan de aanvraag vanwege De Triangel inzake de oprichting van Buitengewoon Basisonderwijs type 3.
Op 1 september 2017 is de nieuwe school voor kleuters en lagere schoolleerlingen met een specifieke zorg in de Lekestraat 35 ( het vroegere Lekehofje) in Eeklo gestart. De school is opgeknapt en de grote werken door de aannemers zijn goed verlopen.